Hızlıİş Gizlilik Politikası

Anasayfa > Gizlilik Politikası

Tanımlar
 • Gizlilik Politikası; Hızlıİş Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı
 • Site; İnternet sitesi ve mobil uygulamayı
 • Kullanıcı; herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla www.hizliis.com alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine veya Hızlıİş mobil uygulamasına giriş yapan bütün gerçek kişileri
 • Hızlıİş; www.hizliis.com websitesini
 • Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.
Kapsam
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak, Site üzerinde giriş yapan Kullanıcı’nın kişisel verilerini sadece işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen durumlar ile sınırlı olarak kullanacak, işleyecek, saklayacak ve üçüncü kişilerle paylaşacaktır. Site üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanan Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Hızlıİş, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir.
İşlenen Kişisel Veriler
 • Kullanıcı Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanırken;
 • Hızlıİş'e açık rıza ile verilen kişisel veriler aşağıdaki şekildedir :
 • İş İlanı oluşturma formunu dolduran kişiler, (Firma Adı, Firma Adresi, E-Posta Adresi, Web Adresi, Yetkili Adı Soyadı, GSM ve Sabit Telefon numarası ve İlan Detayı) bilgilerini verirler.
 • Hızlıİş tarafından sistem üzerinden elde edilen kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:
 • Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri (Çerez kullanımıyla alakalı detaylı bilgi Çerez Politikamız'da belirtilmiştir),
 • Kullanıcı işlem bilgisi (Kullanıcı’nın Site’de iş ilanı giriş gerçekleştirdiği tarih/saat bilgileri ve IP adresi/Port Bilgileri),
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
 • Kullanıcı’nın kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere Hızlıİş tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir.
 • İş ilanı oluşturan iş verenlerden alınan veriler, iş arayanlar tarafından okunup anlaşılabilmesi ve başvuru yapabilmesi için formda girilen tüm bilgiler tüm dünyada görülebilecek şekilde açıkça yayınlanacaktır. İlanların süresi dolduğunda yada ilan sahibinin ilanı kaldırmasıyla kişisel veriler yayından kaldırılacaktır.
 • Ayrıca Hızlıİş, Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı ile Hızlıİş arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Hızlıİş’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerin Saklama Süresi
 • Hızlıİş, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla Hızlıİş’in meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.
 • Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Hızlıİş tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
 • Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kullanıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumlarının başlıcaları şunlardır:
 • Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde Hızlıİş’e yöneltilen bilgi ve belge talepleri,
 • Hızlıİş’in ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşme gereği hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,
 • Bir marka ve hizmet olarak Hızlıiş internet sitesinin ve mobil uygulamasının sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,
 • Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.
 • Hızlıİş’in savunma hakkını kullanabilmesi için zorunlu olması,
 • Hızlıİş internet sitesi ve mobil uygulamasının el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.
Kullanıcı Hakları
 • İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Gültepe Mahallesi, Bağözü Sokak no:15/C Melikgazi Kayseri adresinde mukim Hızlıİş'tir. Veri sahibi olarak her Kullanıcı, [email protected] adresine mail atarak kendisiyle ilgili:
 • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 • c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • g) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:
 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler
 • Kişisel veriler, Hızlıİş’in sunucularında saklanmaktadır. Kanun uyarınca Hızlıİş,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
 • Hızlıİş’in uygun güvenlik düzeyini temin etmesine karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Hızlıİş’in herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.
 • Hızlıİş, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
 • Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, Hızlıİş söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
 • Hızlıİş, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.
Uygulanan Hukuk ve Yetki
 • İşbu Gizlilik Politikası’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.